RODO i Polityka prywatności


§ 1 Definicje


1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie:


"Aplikacja Fabbrica (Aplikacja)" - Aplikacja dla systemu operacyjnego Android oraz Aplikacja dla systemu operacyjnego iOS.


"Aplikacja Android" - oprogramowanie komputerowe dla systemu operacyjnego Android możliwe do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem platformy Google Play, instalowane w pamięci Urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą której świadczona jest Usługa.


"Aplikacja iOS" - oprogramowanie komputerowe dla systemu operacyjnego iOS możliwe do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem platformy App Store, instalowane w pamięci Urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą której świadczona jest Usługa.


"Operator" - właściciel Serwisu oraz Aplikacji, tj. spółka pod firmą Fabryka Pizzy sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 17/28 31-103 Kraków, NIP 701-014-40-52 REGON 141568122 KRS 0000315566


"Posiłki” - posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie poszczególnych Restauracji.


"Restauracja” - placówka gastronomiczna, należąca do Restauratora.


"Restaurator” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Operatorem usługi dostawy Posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.


"Serwis" - serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.fabrykapizzy.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem, którego świadczone są Usługi.


"Umowa sprzedaży" - umowa sprzedaży Posiłków zawierana pomiędzy Restauratorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji.


"Usługa" ("Usługi") - usługa świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Serwisu i Aplikacji, w szczególności składania Zamówień.


"Użytkownik" - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.


"Zamówienie" - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika u Restauratora za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.


2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników składających Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Operatorem w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.)


§ 2 Administratorzy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji


Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji przetwarzane są przez Operatora, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO.


Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży przetwarzane są przez Restauratora będącego stroną Umowy sprzedaży, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO. Użytkownik otrzymuje szczegółowe dane Restauratora (w tym dane kontakowe), będącego administratorem danych osobowych Użytkownika, w e-mailu potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży.


§ 3 Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora


Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania Usługi, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na prawnie uzasadnione interesy Operatora - w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogąelektroniczną. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników gromadzone za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji w celu realizacji wiążących Operatora obowiązków prawnych.


Dane osobowe innych osób korzystających z Serwisu, a nie będących Użytkownikami, przetwarzane są przez Operatora – ze względu na prawnie uzasadnione interesy Operatora - w celu dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Operator przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Użytkownikami, w celu realizacji wiążących Operatora obowiązków prawnych.


Jeśli Użytkownik lub osoba niebędąca Użytkownikiem wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych w celach marketingowych, Operator będzie mógł przetwarzać te dane również w tym celu, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.


Zarówno Użytkownikowi, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Operator dokona na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli Użytkownik lub inna osoba skorzysta z tego prawa Operator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.


Zarówno Użytkownikowi, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Operatora jego danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Operator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Operatora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Operatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Zarówno Użytkownikowi, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.


Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Operator nie będzie sprzedawać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis lub Aplikację, ani udostępniać ich innym administratorom.


Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Operatora poprzez Serwis lub Aplikację będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Operatora, a także jego podwykonawcy – np. świadczący usługi obsługi płatności, wsparcia IT, obsługi klienta, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne.


Operator nie będzie przekazywać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis lub Aplikację do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.


Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez daną osobę udzielonej na to zgody.


Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora w innych celach niż marketingowe przez cały czas, przez który wykonywana będzie Usługa, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Usługi lub wiążących Operatora obowiązków podatkowych lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 5).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach danych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika Zamówień w ramach Serwisu.


§ 4 Przetwarzanie danych osobowych przez Restauratora


Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez poszczególnych Restauratorów będących stronami Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji w celu wykonania Umowy sprzedaży i ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Restaurator przetwarza dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji w celu realizacji wiążących Restauratora obowiązków prawnych.

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Restauratora. W przypadku wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, Restaurator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Restauratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane te będą Restauratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.


Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Restaurator nie będzie sprzedawać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis lub Aplikację, ani udostępniać ich innym administratorom.


Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Restauratora poprzez Serwis lub Aplikację będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Restauratora, a także jego podwykonawcy, np. świadczący usługi dowozu pizzy, wsparcia IT.


Restaurator nie będzie przekazywać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis lub Aplikację do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.


Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Restauratora przez cały czas, przez który wykonywana będzie Umowa sprzedaży, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży lub wiążących Restauratora obowiązków podatkowych lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 2).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić zawarcie przez Użytkownika Umowy sprzedaży z Restauratorem.


§ 5 Pliki cookies oraz inne technologie


Serwis i Aplikacja wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu osób korzystających z Serwisu lub Aplikacji. Informacje te mogą być odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem lub Aplikacją z danego komputera lub innego urządzenia.


Serwis i Aplikacja stosują pliki cookies w następujących celach:


a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu oraz Aplikacji do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu lub Aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu lub Aplikacji do zainteresowań danej osoby;

​c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisu i Aplikacji, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu i Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia użytkownika oraz jego danych. Operator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu i Aplikacji lub uniemożliwienie korzystania z nich.


Operator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.


Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis i Aplikację jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.


Operator rejestruje nr IP komputera, za pośrednictwem którego osoby korzystają z Serwisu.


§ 6 Kontakt w sprawie zasad ochrony danych osobowych


Wszelkie pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu i Aplikacji oraz innych spraw związanych z ochroną danych osobowych można zgłaszać wysyłając e-mail na adres info@fabrykapizzy.pl§ 1 Definicje


1. W niniejszym "Regulaminie korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Fabryka Pizzy oraz składania za ich pośrednictwem zamówień", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:


​"Aplikacja Fabbrica (Aplikacja)" - Aplikacja dla systemu operacyjnego Android oraz Aplikacja dla systemu operacyjnego iOS.

"Aplikacja Android" - oprogramowanie komputerowe dla systemu operacyjnego Android możliwe do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem platformy Google Play, instalowane w pamięci Urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą której świadczona jest Usługa.

"Aplikacja iOS" - oprogramowanie komputerowe dla systemu operacyjnego iOS możliwe do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem platformy App Store, instalowane w pamięci Urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą której świadczona jest Usługa.

"Kodeks cywilny" - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).

"Kodeks postępowania cywilnego" - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.)

"Konsument" - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Operatorem / Restauratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

"Operator" - właściciel Serwisu oraz Aplikacji, tj. spółka

"Posiłki” - posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie poszczególnych Restauracji.

"Regulamin" - niniejszy "Regulamin korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Fabbbrica oraz składania za ich pośrednictwem zamówień".

"Restauracja” - placówka gastronomiczna, należąca do Restauratora.

"Restaurator” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Operatorem usługi dostawy Posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie.

"Serwis" - serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.fabrykapizzy.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem, którego świadczone są Usługi.

"Umowa sprzedaży" - umowa sprzedaży Posiłków, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Restauratorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji.

"Urządzenie końcowe" - przenośne urządzenie typu smartfon, tablet, palmtop działające na systemie operacyjnym Android lub iOS, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu lub Aplikacji.

"Usługa" ("Usługi") - usługa świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Serwisu i Aplikacji, w szczególności składania Zamówień.

"Ustawa o prawach konsumenta" - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z późn. zm.). 17) "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

"Użytkownik" - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

"Zamówienie" - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika u Restauratora za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.


§ 2 Postanowienia ogólne


Serwis działający pod adresem www.fabrykapizzy.pl oraz Aplikacja, dostępna na platformie Google Play i App Store, prowadzone są przez Operatora.


Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług polegających w szczególności na umożliwieniu składania Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Zamówień Posiłków znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji i zawierania w tym przedmiocie Umów sprzedaży z prowadzącymi je Restauratorami.


Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Regulamin określa w szczególności:

- warunki i zasady składania przez Użytkowników Zamówień;

- zasady zawierania Umów sprzedaży Posiłków.


Operator nie jest stroną Umów sprzedaży Posiłków znajdujących się w ofercie danej Restauracji zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji. Stronami takich Umów sprzedaży są Użytkownik oraz Restaurator prowadzący wybraną przez Użytkownika Restaurację.


Operator udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzia w postaci Serwisu oraz Aplikacji umożliwiające zawieranie z Restauratorem Umów sprzedaży Posiłków. Operator nie jest również pośrednikiem w przekazywaniu oświadczeń woli Użytkownika i Restauratora.


W ramach Serwisu oraz Aplikacji Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


§ 3 Obowiązki Użytkownika


Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu oraz Aplikacji;

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam); dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym, a także podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika

c) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora / Restauratorów, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu oraz Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Posiłków, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.

f) Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu oraz Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu oraz Aplikacji lub Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz Aplikacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu lub Aplikacji;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,


Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub Aplikacji lub godzące w dobre imię Operatora / Restauratorów.


§ 4 Zasady korzystania z serwisu


1. Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest:


a) posiadanie dostępu do sieci Internet;

b) korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”;

c) posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej;

d) posiadanie numeru telefonu.


W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.


§ 5 Zasady korzystania z Aplikacji Android


Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji Android niezbędne jest:


a) posiadanie dostępu do sieci Internet;

b) korzystanie z oprogramowania w postaci systemu operacyjnego Android w wersji 4.1lub nowszej na obsługującym je urządzeniu mobilnym;

c) pobranie Aplikacji Android z platformy Google Play oraz jego instalacja;

d) posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej;

e) posiadanie numeru telefonu;


W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Aplikacji Android może być utrudnione lub niemożliwe.


§ 6 Zasady korzystania z Aplikacji iOS


Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji iOS niezbędne jest:


a) posiadanie dostępu do sieci Internet;

b) korzystanie z oprogramowania w postaci systemu operacyjnego iOS w wersji 9.0 lub nowszej na obsługującym je urządzeniu mobilnym;

c) pobranie Aplikacji z platformy App Store oraz jego instalacja;

d) posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej;

e) posiadanie numeru telefonu;


W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Aplikacji iOS może być utrudnione lub niemożliwe.


§ 7 Składanie Zamówień


Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane przez poszczególne Restauracje za pośrednictwem Serwisu


Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez poszczególne Restauracje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.


Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez poszczególne Restauracje zawiera dane adresowe Restauracji oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.


Poszczególne Restauracje określają obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane, a także mogą określić minimalną wartość Zamówienia, tj. wartość Zamówienia poniżej której jego złożenie nie będzie możliwe za pośrednictwem Serwisu.


Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.


Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia.


W formularzu Zamówienia należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.


Użytkownik powinien wybrać Restaurację, z którą będzie zawierał Umowę sprzedaży Posiłku, zamawiane Posiłki (ich rodzaj oraz ilość), formę płatności oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego Użytkownik powinien użyć funkcji "Mam Kupon Rabatowy" i wpisać kod rabatowy we wskazane pole w ramach Serwisu.


Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” - Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu.


Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do wybranego przez niego Restauratora.


Po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauratora informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a wybranym przez niego Restauratorem zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Posiłku. Realizacja Zamówienia przez Restauratora dokonywana jest niezwłocznie po uznaniu płatności internetowej za dokonaną, zgodnie z § 8 ust. 2 poniżej.


W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających Restauratorowi przyjęcie Zamówienia lub realizację zamówienia przez Restauratora umowy sprzedaży posiłku, Restaurator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w celu:

a) ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzedaży Posiłku lub

b) złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim Umowy sprzedaży Posiłku lub

c) przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Restauratorem Umowy sprzedaży Posiłku


Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji. Opcjonalnie Użytkownikowi może zostać także dostarczona faktura VAT.


Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.


W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Restauratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.


§ 8 Płatności


Użytkownicy mogą płacić za zamawiane za pośrednictwem Serwisu Posiłki:

a) gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,

b) kartą, o ile wybrana przez Użytkownika Restauracja akceptuje taką formę płatności, bezpośrednio u dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,

c) w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności o ile wybrana przez Użytkownika Restauracja akceptuje taką formę płatności. 2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji (w przeciągu 8 min) transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych

Użytkownik będący Konsumentem może - z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej - odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie przesłane na wskazany dla Restauracji adres mailowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.


Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.


Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Posiłku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przed upływem tego terminu.


W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Restaurator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Restauratora, Restaurator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Restaurator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Restaurator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Posiłku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.


W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.


§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia


Posiłek należy zwrócić na adres podany w Serwisie przez konkretnego Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży.


Koszt opakowania Posiłku w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo oraz koszt bezpośredniego zwrotu Posiłku ponosi Konsument.


Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W związku z tym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich posiłków jak np. pizza, sałatki, makarony, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone Restauratorowi w niezmienionej postaci.


Restaurator będący stroną Umowy sprzedaży odpowiada jako sprzedawca, wobec Konsumenta za zgodność Posiłku z umową, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.


W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.


§ 10 Reklamacje


Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu.


Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy info@fabrykapizzy.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.


Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem reklamacji oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.


Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.


W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.


Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.


Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.


Działania mediacyjne określone w ust. 7 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.


Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 7 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.


Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.


Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@fabrykapizzy.pl


§ 11 Postanowienia końcowe


Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.


Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.


Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Za doręczenie tekstu Regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.


Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Serwisu.


Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.


Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego,


Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych


Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie


Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2018